PRZETARGI

19.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.04.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont budowlany". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.04.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

19.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.04.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont klatek schodowych". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.04.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

19.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.04.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wymiana instalacji elektrycznej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.04.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

19.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie "stawiku".

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.04.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont stawiku". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.04.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie zbiorczej instalacji antenowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wykonanie instalacji antenowej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 20.04.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie "stawiku".

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont stawiku". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.03.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont klatek schodowych". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.03.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji gazowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wymiana instalacji gazowej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.03.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 831-24-35

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wymiana instalacji elektrycznej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.03.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont budowlany". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 28.03.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

23.01.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie balkonów oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP)
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon)
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. Termin płatności za wykonane prace
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót
 11. Referencje za ostatnie dwa lata
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.02.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont budowlany". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 28.02.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

21.01.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na: wynajęcie lokalu użytkowego

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 7 m2 w budynku przy ulicy Miodowej 23.

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 4. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 5. Proponowaną stawkę czynszu.
 6. Rodzaj prowadzonej działalności

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 29.01.2019 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wynajem lokalu”". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12.12.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na: wynajęcie lokalu użytkowego

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 9,3 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Miodowej 23 oraz lokal o powierzchni 7,0 m2 w tym samym budynku.

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 4. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 5. Proponowaną stawkę czynszu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.12.2018 do godz.15 00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wynajem lokalu”". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12.12.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie przeglądu pięcioletniego: budowlanego i elektrycznego‎ dziesięciu budynków i garaży

Szczegółowy zakres prac jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 4. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 5. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 6. Termin płatności za wykonane prace.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17.12.2018 do godz.15 00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg przegląd”". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 24.12.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12.10.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzątanie nieruchomości SM „Osiedle Starówka”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania następujących nieruchomości:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Długiej 30/34, Długiej 36, Miodowej 26, Senatorskiej 30, Schillera 4, Schillera 6, Długiej 19,
 • działki nr 22 obręb 5-03-02, nr 9 obręb 5-02-07, nr 11obręb 5-02-08, nr 27 obręb 5-02-10 - teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Szczegółowy zakres prac jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace.
 8. 8. Referencje za ostatnie dwa lata.
 9. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 10. 10. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 22.10.2018 do godz.15 00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg sprzątanie nieruchomości”". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 15.11.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

23.04.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka" ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę wodomierzy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana wodomierzy do lokali w 10 budynkach Spółdzielni zgodnie z poniższym zestawieniem:

BUDYNEK
CWZW
Długa 1910284
Długa 30/34 i 368785
Kilińskiego 13938
Kilińskiego 32525
Miodowa 239894
Miodowa 264744
Schillera 410383
Schillera 610285
Senatorska 303432
SUMA637 (w tym 11 szt. inst. 3/4)570 (w tym 11 szt. inst. 3/4)

2. Wymagania techniczne wodomierzy mieszkaniowych wody zimnej i ciepłej z systemem zdalnego odczytu

Warunki techniczne wodomierza:

 • Do pomiaru zimnej i ciepłej wody
 • Wodomierz wykonany w Korpusie Mosiężnym
 • Data legalizacji pierwotnej: bieżąca
 • Europejskie zatwierdzenie typu CE, Atest Higieniczny PZH
 • Wymiary wodomierza zapewniają pełną zamienność z dotychczasowymi wodomierzami
 • Wodomierz jest CAŁKOWICIE odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys dostawy wodomierzy oraz dostawy i wymiany wodomierzy.
 8. Termin płatności.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10.05.2018 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg dostawa wodomierzy". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30.05.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

22.02.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie linii kablowej zasilającej ZK-TG

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii kablowej zasilającej budynek przy ulicy Długiej 19 w Warszawie, ze złącza kablowego zlokalizowanego na ścianie szczytowej budynku.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 09.03.2018 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wykonanie linii zasilającej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23.03.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

09.01.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie schodów zewnętrznych oraz dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3 oraz wykonanie remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie schodów zewnętrznych oraz dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3 oraz wykonanie remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 05.02.2018 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont budowlany". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.02.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23.02.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

09.01.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 05.02.2018r do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wykonanie instalacji antenowej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.02.2018r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23.02.2018r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13.11.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów i kosztorysów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

 • Projekty budowlane dotyczące prac w budynku przy ul. Miodowej 23:
  • wymiany instalacji elektrycznej,
  • wymiany instalacji gazowej,
  • remont klatek schodowych.
 • Projekt budowlany dotyczący remontu „stawiku” i zagospodarowania terenu wokół tego zbiornika.

Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie kosztorysów inwestorskich i dla oferentów oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z urzędami, a także nadzór projektancki nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 4.12.2017 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg projekty". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 22.12.2017.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13.11.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie schodów zewnętrznych oraz dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3 oraz wykonanie remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie schodów zewnętrznych oraz dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3 oraz wykonanie remontu balkonów i ocieplenia ścian budynku przy ul. Miodowej 26.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 4.12.2017 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg remont budowlany". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 22.12.2017.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13.11.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 4.12.2017 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wykonanie instalacji antenowej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 22.12.2017.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo nie wybrania żadnej z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11.07.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zbiorczej instalacji antenowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
 3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
 4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
 6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
 7. Kosztorys ofertowy na powyższe prace
 8. Termin płatności za wykonane prace.
 9. Gwarancje.
 10. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia, z ilością i zakresem robót.
 11. Referencje za ostatnie dwa lata.
 12. Oświadczenie wykonawcy, że jego stan finansowy umożliwia wykonanie zamówienia.
 13. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10.08.2017 do godz.1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Schillera 4 w zamkniętych kopertach z napisem: "Nie otwierać – przetarg wykonanie instalacji antenowej". Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2017.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 31.08.2017.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

10.07.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych, dachu oraz wykonaniu izolacji fundamentów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i re

ekonto
AKTUALNOŚCI
17.09.2019 09:14

23.08.2019 14:05

15.05.2019 08:24

19.03.2019 20:25

19.03.2019 20:23

 
jesteś 117469 gościem na stronie
od 15.06.2016

    O Spółdzielni    |    Regulaminy i akty prawne    |    Przetargi    |    Galeria    |    Kontakt
    Copyright © 2014. All Rights Reserved