AKTUALNOŚCI

15.05.2019 08:24

Działając na podstawie §54 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” w Warszawie, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 06.06.2019r. o godz. 18.00 w Warszawie w Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”, ul. Długa 29, I piętro, sala nr 115.


Porządek Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku.

 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.

 9. Sprawozdanie z realizacji wniosków zawartych w liście polustracyjnym z dnia 26.11.2018 roku.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

  • przyjęcia sprawozdania Zarządu,

  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.


 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad.


Materiały na Walne Zgromadzenie (protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdania, projekty uchwał itp.) wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w dniach 15.05-06.06. br. w biurze Spółdzielni w godzinach pracy administracji oraz na stronie www.starowka.com.pl


Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami i zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.


Członkowie Spółdzielni maja prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Takie projekty muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.


ekonto
AKTUALNOŚCI
17.09.2019 09:14

23.08.2019 14:05

15.05.2019 08:24

19.03.2019 20:25

19.03.2019 20:23

 
jesteś 117471 gościem na stronie
od 15.06.2016

    O Spółdzielni    |    Regulaminy i akty prawne    |    Przetargi    |    Galeria    |    Kontakt
    Copyright © 2014. All Rights Reserved